Košík  

(prázdny)

Naši partneri:

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia a definícia základných pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") boli spracované  podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle ostatných právnych predpisov SR. Vzťahujú sa na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a podnikateľským subjektom Ing. Pavol Prockl Prockl  so sídlom Búdková 9, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 11680377, DIČ: 1020155455, zapísaným v Živnostenskom registri Žo-2000/12029/0002/HR, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu „http://www.prockl.sk/shop“ (ďalej len "prevádzkovateľ“).

 

1.2  Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s prevádzkovateľom zmluvu o kúpe tovaru, t.j. odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

 

1.3  Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú súčasťou ponuky obchodu prevádzkovateľa.

 

1.4  Elektronickou objednávkou je odoslaný elektronický formulár, súčasťou ktorého sú údaje o kupujúcom, objednanom tovare a jeho cene. Alternatívne  sa za elektronickú objednávku považuje aj e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa.

 

1.5  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

2. Realizácia objednávky a storno objednávky

 

2.1  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

 

2.2  Prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

 

2.3  K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde zaslaním e-mailu alebo telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

 

2.4  Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

 

2.5  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to do 24 hodín od uskutočnenia objednávky za predpokladu, že tovar ešte nebol prevádzkovateľom expedovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou (e-mailom, poštou).

 

3. Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) a výmena tovaru

 

3.1  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od dátumu doručenia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar v originálnom balení poštou alebo kuriérskou službou na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie dobierkovou službou).

 

3.2  V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá kúpna cena, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej kúpnej ceny sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po vzájomnej dohode môže byť vrátenie kúpnej ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v rovnakej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), poštovné a balné sa neúčtuje.

 

3.3  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade so zákonom o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

3.4  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 

a)   poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred  uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 čl. III. týchto podmienok,

b)   predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť,

c)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

3.4  Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané poštou, doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov o tovare, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

 

4. Dodanie tovaru a prepravné podmienky

 

4.1  Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto podnikania prevádzkovateľa, ktorým je Devätinova 3, 821 06  Bratislava. Tovar si je možné prevziať priamo v mieste podnikania prevádzkovateľa alebo je dodávaný na adresu kupujúceho vlastnými prostriedkami prevádzkovateľa  alebo prostredníctvom služieb tretích subjektov (kuriérska služba).

 

4.2  Za dodanie tovaru sa považuje jeho odovzdanie na prepravu prvému prepravcovi v prípade využitia služieb tretích subjektov alebo odovzdanie tovaru kupujúcemu v mieste podnikania prevádzkovateľa alebo odovzdanie tovaru kupujúcemu na mieste jeho adresy za predpokladu doručenia tovaru vlastnými prostriedkami prevádzkovateľa.

 

4.3  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

 

4.4  Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr však do 7 pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

 

4.5  Prevádzkovateľ neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u kuriérskej služby.

 

4.6  Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v transportnom obale. Pri jeho preberaní je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady za ktoré sa považuje poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru. Pri prevzatí tovaru priamo v mieste podnikania prevádzkovateľa sa prepravné náklady kupujúcemu neúčtujú. Poštovné a balné sa účtuje v závislosti od celkovej ceny za objednaný tovar a spôsobu jeho dodania.

 

4.7 Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

4.8  Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (najmä návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

5. Kúpna cena a spôsob platby

 

5.1  Cena tovaru v obchode je určovaná podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

 

5.2  Kupujúci realizuje platbu v EUR pred prevzatím tovaru bankovým prevodom/vkladom na účet prevádzkovateľa, pri prevzatí tovaru v mieste podnikania prevádzkovateľa v súlade s čl. 4, bod 4.1 podmienok, pri prevzatí tovaru pri doručení vlastnými prostriedkami prevádzkovateľa alebo pri prevzatí tovaru zaslaného dobierkovou službou prostredníctvom tretej osoby (kuriérska služba).

 

5.3  Prevádzkovateľ rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky pri platbe bankovým prevodom/vkladom na účet. Ak nedôjde k pripísaniu kúpnej ceny do 5 pracovných dní v prospech účtu prevádzkovateľa, má právo po predchádzajúcom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

6. Záručné podmienky

  

6.1  Za predpokladu, že tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia prevádzkovateľa alebo na vrátenie kúpnej ceny, podľa zvolenia kupujúceho.

 

6.2  V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

 

6.3  Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.

 

6.4  Za predpokladu, že súčasťou originálneho balenia tovaru nie je záručný list, funkciu záručného listu plní daňový doklad – faktúra, mandatórna súčasť každej zásielky.

 

6.5  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči prevádzkovateľovi účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

7. Reklamácie

 

7.1  Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a uplatňujú sa písomnou formou (faxom, e-mailom, poštou) alebo telefonicky v mieste sídla prevádzkovateľa. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra, osobného prevzatia v mieste podnikania prevádzkovateľa alebo osobného prevzatia na adrese kupujúceho. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

 

7.2  V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako prevádzkovateľ, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade prevádzkovateľa alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u prevádzkovateľa, zaistí záručnú opravu prevádzkovateľ.

 

7.3  Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi prevádzkovateľ na požiadanie kupujúceho.

 

7.4  Kupujúci ma právo uplatniť si reklamáciu na tovar zakúpený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť elektronický reklamačný formulár obchodu, riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a následne doručiť reklamovaný tovar v čistom stave, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi alebo autorizovanému záručnému servisu.

 

7.5  Po vyplnení a odoslaní elektronického reklamačného formulára dostane kupujúci od prevádzkovateľa e-mailom automatické potvrdenie prijatia reklamácie. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

 

7.6  Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ výsledok vybavenia reklamácie oznámi kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (faxom, e-mailom, poštou). V prípade, že prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, prevádzkovateľ zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

 

7.7  V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá prevádzkovateľ alebo, že tovar nemá vady znáša kupujúci všetky náklady prevádzkovateľa, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, prevádzkovateľom, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie prevádzkovateľom, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený prevádzkovateľom alebo v hotovosti.

 

7.8  Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

 

7.9  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

8.1  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mail).

 

8.2  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

 

8.3  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

8.4  Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

 

8.5  V prípade, že je tovar doručovaný tretím subjektom, kupujúci dáva prevádzkovateľovi súhlas poskytnúť tretej osobe údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru (najmä meno, adresa, telefónne číslo).

 

8.6  Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na žiadosť a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho údaje vymaže zo svojej databázy.

 

9. Prechodné a záverečné ustanovenia

 

9.1  Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

 

9.2  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia podmienok v znení platnom v deň odoslania  objednávky.

 

9.3  Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

9.4  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými predpismi právneho poriadku SR.

 

9.5  Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

9.6  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. 9. 2010. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ich bez predchádzajúceho upozornenia.


Reklamácie – základné informácie

 

 

 1. Reklamácie sa uplatňujú písomnou formou (faxom, e-mailom, poštou) alebo telefonicky v mieste sídla prevádzkovateľa. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum osobného doručenia, prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť elektronický reklamačný formulár obchodu uvedený na tejto stránke, riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a následne doručiť reklamovaný tovar v čistom stave, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi alebo autorizovanému záručnému servisu. Po vyplnení a odoslaní elektronického reklamačného formulára dostane kupujúci od prevádzkovateľa e-mailom automatické potvrdenie prijatia reklamácie.
 3. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ výsledok vybavenia reklamácie oznámi kupujúcemu písomne (faxom, e-mailom, poštou).
 4. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie, kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady prevádzkovateľa a  v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie ich zaslať na účet určený prevádzkovateľom.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

 

 

Ochrana súkromia

 

 

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mail).
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi  súhlas na dobu neurčitú.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
 5. V prípade, že je tovar doručovaný tretím subjektom, kupujúci dáva prevádzkovateľovi súhlas poskytnúť tretej osobe údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru (najmä meno, adresa, telefónne číslo).
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na žiadosť a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho údaje vymaže zo svojej databázy.

 


 Úvodná stránkaÚvodná stránka